NANO2ALL: dialog för förändring

Nanoteknologin lovar gott för framtiden inom områden så olika som, produktutveckling, miljöbevarande insatser, medicin och informations-teknologi. Samtidigt så väcker nanotekniken oro för eventuella hälsorisker och miljöfaror. Dessutom så väcker nanoteknologin sociala och etiska frågor angående ickeönskade långsiktiga konsekvenser, sociala och finasiella risker, frågor om beslutsfattande och kontroll, och grundläggande frågor om livet och den mänskliga identiteten.

Detta gör dess inriktning till samhällets behov, värderingar och förväntningar, avgörande. Följaktligen är NANO2ALLs målsättning att främja dialog och skapa insikt i de interaktioner som är nödvändiga för att identifiera relevanta samhällsperspektiv, värden och oro relaterade till nanoteknologi och göra nanoteknologisk forskning och innovativa ekosystem mer mottagliga för sådana aspekter. Projektet riktar sig mot ett brett spektrum av aktörer berörda av nanoteknologi inklusive medborgare och samhällsorganisationer, beslutsfattare och forskningsfinansiärer, industri och företag, forskare och akademi.

Deltagare i NANO2ALL-projektet

NANO2ALL i Sverige. Sverige var ett av de sex länder där NANO2ALL inledde dialog event. Dessa beskrivs nedan.

Medborgardialog

22 april 2017
Innovatums science center, Åkerssjövägen 16, Trollhättan, Sverige
Innovatums science center

sweden object

I denna dialog var medborgare inbjudna att föreställa sig och bygga ett nanoteknikobjekt som kan existera inom en snar framtid och skriva en berättelse om sin potentiella användning. Föremålen och berättelserna kring dem hjälpte deltagarna att reflektera kring behoven, oros och värderingarna som medborgare har i förhållande till nanoteknik.

Tanken med de första lokala dialog-eventen är att allmänheten ska ges chansen att förutsättningslöst få släppa loss sina tankar och diskutera vad nanoteknik betyder för dem. Vilka förväntningar, behov och oros är kopplade till ämnet? Resultaten från de lokala dialogerna sammanställs och tas med till de nationella dialogerna. Dessa reflektioner låg till grund för efterföljande diskussioner i dialogen med nationella aktörer i Sverige.

En detaljerad översikt över dialog-eventen finns här (på engelska).

Kolla in dessa roliga, futuristiska föremål som föreställdes och gjorts av medborgarna som ett verktyg för att undersöka möjliga framtida riktningar för nanoteknik.

Dialogevent för beslutfattare i Sverige

23 november 2017
Innovatums science center, Åkerssjövägen 16, Trollhättan, Sverige
Innovatums science center

En blandad grupp av deltagare (inklusive forskare och vetenskapsmän, beslutsfattare, representanter från företag, samhälle och icke statliga organisationer, allmänheten och media) samlades för att diskutera önskvärda och acceptabla riktningar för förändring samt de åtgärder och interaktioner som är nödvändiga genom hela den nanoteknologiska forskningen och innovationsprocessen för att bättre kunna identifiera och integrera samhällets behov, värden och oro.

Ladda upp sammanfattningen av resultaten av dialogen här och den “Agenda för ansvarig innovation i Sverige“ här , ett dokument som innehåller resultaten av alla sex NANO2ALL-dialogerna, här.

sweden object

Rekommendationer

Resultaten från dialogen kommer att inkluderas i rekommendationerna till nationella och europeiska beslutsfattare inom området så att de kan höja sitt ansvar och samhälles engagemang inom forskning och innovationsprocessen av nanoteknik.

Ladda ner här “NANO2ALL Roadmap” med rekommendationerna (på engelska, som ska publiceras i april 2019).

Vill du lära dig mer om NANO2ALL? Bläddra på webbplatsen på engelska här.