NANO2ALL: dialog dla zmiany

Nanotechnologia z jednej strony stanowi szansę rozwoju dla bardzo zróżnicowanych obszarów działalności tj.: ochrona środowiska, medycyna czy technologie informacyjne, z drugiej zaś może być powodem obaw dotyczących potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Ponadto, rozwój nanotechnologii może być przyczyną szerszych problemów etycznych wynikających z niezamierzonych, długoterminowych skutków społecznych, finansowych, związanych z zakresem kontroli nad rozwojem technologii oraz dotyczących fundamentalnych zagadnień życia i ludzkiej tożsamości.

To sprawia, że dostosowanie do potrzeb społecznych, wartości i obaw ma kluczowe znaczenie. W związku z tym, głównym celem NANO2ALL jest dalsze prowadzenie dialogu i wgląd w interakcje, które są niezbędne do rozpoznania społecznych opinii, wartości i obaw związanych z nanotechnologią oraz sprawienie, że badania nad nanotechnologią i ekosystem innowacji w większym stopniu uwzględniają te aspekty. Projekt jest skierowany do szerokiego spektrum podmiotów zainteresowanych nanotechnologiami, w tym do obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, decydentów i podmiotów finansujących badania naukowe, przemysłu i przedsiębiorstw oraz naukowców i środowiska akademickiego.

Uczestnicy projektu NANO2ALL

NANO2ALL w Polsce. Polska była jednym z sześciu krajów, w których NANO2ALL zainicjował wydarzenia związane z dialogiem. Zostały one opisane poniżej.

Warsztaty Dialogu Obywatelskiego

24 kwietnia 2017 r
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka, ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, Polska
Politechnika Białostocka

poland object

Podczas tej sesji zaproszono obywateli do wyobrażenia sobie i zbudowania przedmiotu nanotechnologicznego, który mógłby istnieć w niedalekiej przyszłości i napisania historii na temat jego potencjalnego wykorzystania. Przedmioty i historie pomogły im w refleksji nad potrzebami, obawami i wartościami, które mają obywatele w odniesieniu do nanotechnologii. Refleksje te stały się podstawą do dalszych dyskusji podczas dialogu z udziałem wielu interesariuszy.

Poznaj te zabawne, futurystyczne przedmioty wymyślone i stworzone przez obywateli jako narzędzie do badania możliwych przyszłych kierunków rozwoju nanotechnologii.

Warsztaty Scenariuszowe z Interesariuszami

21 października 2018 r
Bialowieza, Polska
Politechnika Białostocka

Zróżnicowana grupa uczestników, w tym naukowców i badaczy, decydentów, przedstawicieli biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, obywateli i mediów, zebrała się, aby omówić pożądane i możliwe do przyjęcia kierunki zmian oraz działania i interakcje potrzebne w procesach badawczych i innowacyjnych w obszarze nanotechnologii , aby lepiej identyfikować i uwzględniać potrzeby, wartości i obawy społeczeństwa.

Pobierz podsumowanie wyników dialogu tutaj I “Agendy na rzecz odpowiedzialnych innowacji w Polsce“, tutaj, dokument, który zawiera wyniki wszystkich sześciu dialogów NANO2ALL, tutaj.

poland object

Zalecenia

Wyniki dialogów NANO2ALL zostały uwzględnione w zaleceniach skierowanych do decydentów politycznych w celu zwiększenia zdolności reagowania i zaangażowania społeczeństwa w badania nanotechnologiczne i procesy innowacyjne.

Pobierz tutaj “Mapa drogowa NANO2ALL” wraz z zaleceniami (w języku angielskim, która zostanie opublikowana w kwietniu 2019 r.).

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o NANO2ALL? Przeglądaj stronę w języku angielskim tutaj.